Všeobecné obchodné podmienky

I. Základní ustanovení

Prodávajícím je VYNIKNI, s.r.o., Ťačevská 602/6, Bardejov 085 01,
IČO :50 132 890 , IČ DPH: SK2120183307 (dále jen „prodávající“)
Bankovní spojení: Fio banka a.s., č.ú. SK23 8330 0000 0026 0093 5757

Zákazníkem (dále jen „kupující") je fyzická osoba, která si objednala zboží:

a) na stránkach www.mrhoreca.sk
b) telefonicky na tel. čísle +421 948 138 598
c) e-mailem na adrese: info@mrhoreca.sk
d) provozní doba pro e-mail a mobil - pondělí až pátek od 9:00–17:00

II. Kupní smlouva

1. Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva vzniká odesláním vytvořené objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Přijetí objednávky prodávající bezodkladně potvrdí kupujícímu automatickým informačním e-mailem na zadaný e-mail kupujícího v objednávce, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu lze změnit nebo zrušit (vrácení dohodnuté ceny) jen na základě dohody obou stran, nebo na základě zákonných důvodů.

2. Objednávka produktu

Kupující zrealizuje objednávku prostřednictvím Košíku podle jednotlivých pokynů. Po odeslání objednávky je kupujícímu obratem zaslán e-mail s potvrzením přijetí objednávky a kopií objednávky.

Kupující v objednávce vyplní povinné údaje, které slouží ke správnému doručení objednaného výrobku a vystavení daňového dokladu. U fyzických osob jsou to: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa (pokud se neshoduje s adresou trvalého bydliště), e-mailová adresa a číslo telefonu, na kterém je možné kupujícího kontaktovat za účelem potvrzení objednávky a dohodnutí data převzetí zásilky.

3. Postup při vzniku objednávky / uzavření kupní smlouvy

a) Vyberete si produkt.
b) Pomocí konfigurátora si navolíte parametry produktu.
c) Objednané produkty se Vám zobrazí v Košíku v horním pravém rohu e-shopu se žlutým označením košíku.
d) Do Košíku se dostanete kliknutím na jakýkoliv produkt v Košíku nebo na zelené pole „Přejít do Košíku“.
e) 1. V Košíku se nachází seznam objednaných produktů, jejich parametry je možné změnit pomocí ikony v řádku produktu „Změnit“.
2. Vyberete si způsob dopravy.

3. Vyberete si způsob platby.

4. Vyplníte dodací údaje, v případě nákupu na firmu kliknete na „Firma“.

5. Potvrdíte nákup.

6. Po přijetí objednávky Vám do e-mailové schránky přijde potvrzující e-mail se shrnutím objednávky.

7. Datum dodání objednávky je zobrazený u produktu a je uvedený i v potvrzujícím e-mailu.

f) V případě CP na míru, která vznikla výrobou produktů na míru, může mít kupní smlouva i formu e-mailové objednávky.

4. Produktový konfigurátor

Pomocí konfigurátora určeného pro nákup obalů jídelních lístků a servírovacích doplňků je možné si navolit:
rozměr produktu,
barvu produktu,
konečnou úpravu produktu,
vnitřní systém uložení listů – systém Tangram,
personalizaci produktu.

Pomocí konfigurátora určeného pro stojanové tabule, nástěnné tabule a stolní tabulky je možné si navolit:
rozměr tabule,
materiál plochy tabule,
barvu rámu tabule,
UV potisk plochy tabule nebo gravírování dřevěné části.

Nákup produktů z kategorie servírovací sety je možný od 20 ks, to platí i pro nákup obalů jídelních lístků a všech servírovacích doplňků na stránce www.mrhoreca.sk.

5. Zrušení objednávky

Objednávka je považovaná za závaznou. Kupující ji může bez udání důvodu zrušit do 2 hodin od přijetí potvrzujícího e-mailu na adrese info@mrhoreca.sk, nebo tel. čísle +421 948 138 598 . Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč nelze objednávku potvrdit.

Objednané zboží lze vrátit do 30 dní. Zasílejte ho na adresu: Mr. HORECA, Puškinova 9, 085 01 Bardejov. Po převzetí zásilky Vám vrátíme peníze.

K obsahu balíku vložte tento reklamační formulář.

III. Dodací a platební podmínky

Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží: v množství a sortimentu podle potvrzené objednávky, v dohodnutém termínu dodávky a do dohodnutého místa dodání, v dohodnutém obale a pro přepravu řádně zajištěné. Povinnost prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněna ve chvíli, kdy kupující může se zbožím nakládat (tj. zboží převzít) v dohodnutém místě dodání.

Dodací lhůta objednávky je 1–3 pracovní dny. V případě výroby produktu na míru je dodací doba dohodnuta mezi prodávajícím a kupujícím před začátkem výroby.

Zboží bude kupujícímu dodáno do dohodnutého místa dodání prostřednictvím kurýra nebo smluvního přepravce prodávajícího v pracovních dnech v čase mezi 9:00 až 17:00. Další formou je osobní odběr v místě podnikání prodávajícího.

Pojištění zboží v době přepravy zabezpečí prodávající jen v tom případě, pokud mu tato povinnost vyplývá z uzavřené kupní smlouvy.

Při doručení zásilky je kupující povinen ji převzít.

Převzetí dodaného zboží je kupující povinen prodávajícímu písemně potvrdit na dodacím listě / faktuře. Jedna kopie dodacího listu / faktury zůstává kupujícímu.

Způsob platby: na dobírku, tj. kupující zaplatí kupní cenu při převzetí objednávky zasilatelské společnosti; pokud kupující částku nezaplatí, prodávající není povinen mu zboží předat. Spolu se zbožím odevzdá prodávající kupujícímu i daňový doklad o zaplacení. V případě produktů vytvořených na míru si prodávající vyhrazuje právo žádat zálohu ve výši 60 % z částky předem na účet.

Cena za dopravu zboží je hrazena kupujícím zvlášť dle platného ceníku. Při osobním odběru v místě podnikání prodávajícího kupující hradí pouze cenu za zboží.

IV. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím, kterým je spotřebitel

Ve smyslu ustanovení § 7 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (zákon č. 102/2014 Z.z.) má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, přičemž je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě odeslán dopis nebo e-mailem o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Toto právo má kupující i v případě, pokud si zboží objednané prostřednictvím internetu vyzvedl osobně v prostorách výdejního místa prodávajícího.

Odstoupení od smlouvy a zboží zasílejte na adresu:

b

VYNIKNI, s.r.o.
Puškinova 9
085 01 Bardejov

Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

V případě, že zboží je kompletní, včetně původního obalu, je nepoškozené a nenese známky používání, prodávající prodlužuje uvedenou lhůtu 14 dní na vrácení zboží na 30 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží.

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu vráceny nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv o:

a) poskytnutí služby, jejíž poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,

b) prodeji zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) prodeji zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,

d) prodeji zboží, který podléhá rychlému snížení jakosti nebo zničení,

e) prodeji zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

f) prodeji zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně spojené s jiným zbožím,

g) prodeji alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,

h) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,

i) prodeji zvukových záznamů, obrazových záznamů, audiovizuálních záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,

j) prodeji periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodeje knih nedodávaných v ochranném obalu,

k) o poskytnutí ubytovacích služeb na jiný než ubytovací účel, přepravu zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času, a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě,

l) o poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování započalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

Pokud se rozhodne kupující pro odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zda částka bude vyplacena v hotovosti, nebo bude čerpána pro další nákup.

Kupující bere na vědomí, že pokud odstoupí od smlouvy, ponese náklady na vrácení zboží prodávajícímu, a pokud odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím poskytovatele přepravních služeb.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že pokud jsou se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že pokud dojde k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, bude skutečnost chápána jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu za zboží stejným způsobem, jaký užil kupující při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení plateb, aniž kupujícímu v této souvislosti byly účtovány další poplatky.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel
V případě, že kupující je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruky a aktuální ceny vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Z důvodu ochrany práv kupujícího, pokud je kupujícím právnická osoba a bude požadovat vrácení peněz prostřednictvím proplacení dobropisu přímo na prodejně nebo elektronického převodu, bude příslušná částka vyplacena pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj statutárnímu orgánu nebo osobě, která se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

Alternativní řešení sporů
V případě, že nejste spokojeni s Vaší objednávkou, dodaným zbožím nebo našimi službami, napište nám na info@mrhoreca.sk. Pokud jsme Vaši reklamaci nevyřídili k Vaší spokojenosti nebo pokud se domníváte, že jsme mohli porušit Vaše práva, můžete podle zákona 391/2015, Z.z. podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu.

Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel (fyzická osoba), který při uzavírání plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím a vyplývá ze spotřebitelské smlouvy uzavřené na dálku. Hodnota zboží musí přesahovat 20 eur.

Subjekt alternativního řešení sporů může od Vás podle §3 zákona 391/2015, Z.z. požadovat úhradu poplatku za zahájení řešení sporu do výše 5 eur s DPH. Návrh můžete podat způsobem určeným podle §12 zákona 391/2015, Z.z., nebo na stránce www.youstice.com/sk.

Orgán dozoru:
Inspektorát SOI pro Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
fax č.: 051/ 7721 596

Výroba na míru

Výroba na míru

Objednané produkty potiskneme Vaším logem. Pokud jste nenašli produkt, který Vás zaujal, vyrobíme Vám ho na míru.

Rychlá realizace

Rychlá realizace

Produkty, které máme skladem, expedujeme hned po přijetí objednávky.

O době realizace produktů na míru a personalizovaných produktů, Vás bude informovat naše obchodní oddělení.

Za kvalitu ručíme

Za kvalitu ručíme

Objednejte si u nás vzorek zdarma.

Neobáváme se jít „s kůží na trh“ a proto Vám rádi vzorky produktů odešleme / zcela zdarma / na Vámi zadanou dodací adresu, kurýrní společností GLS.

Vzorky požadovaných produktů si můžete ponechat pár dní a následně připravíme svoz vzorků zpět k nám. I tato služba je pro Vás bezplatná.